امروز 1397/06/28 ساعت 14:09


اخبار کشوری

تحریم‌های آمریکا یا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می‌شوند و یا به وسیله «حکم اجرایی» که رئیس‌جمهور صادر می‌کند؛ البته نوعی هم‌پوشانی هم وجود دارد، زیرا کنگره معمولاً تحریم‌هایی را که با حکم ریاست‌جمهوری وضع‌شده‌اند،به‌قانون تبدیل می‌کند.

اخبار استانی

اولین جلسه کمیسیونهای (فنی و حقوقی ، رفاه و دارایی تامین اجتماعی ،روابط عمومی انتشارات و تحقیقات آموزش) جهت تصمیم گیری دوباره اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کمیسیونها با حضور اعضاء کمیسیون تشکیل گردید.

لیست شرکت‌های عضو انجمننام شرکت مدیرعامل شماره عضویت توضیحات
زرین جدار


تب ها

بخشنامه ها