امروز 1397/06/28 ساعت 13:22
اصلاحيه آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران (تصويب‌نامه شماره 48013 /ت 23251ه‍)
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
فهرست بهای تجمیع شده رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه و باند فرودگاه و زیر سازی راهآهن
اجرای کارهای راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
شرایط عمومی اجری کارهای رشته راه ،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
دستور العمل مبلغ ظزفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ،ارزیابی کیفی وارجاع کار
تعيين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بعنوان نماينده جمهورياسلامي ايران 
 شاخص های تعدیل دوره سه ماهه اول و دوم 90