امروز 1397/01/31 ساعت 07:46
گزارش نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی