امروز 1397/05/23 ساعت 15:22
​نامه کانون سراسری به معاونت نظارت راهبردی در خصوص توقف اجرای پروژه های عمرانی به صورت سرجمع
​جوابیه نامه انجمن شرکتهای ساختمانی استان گیلان در خصوص ایرادات دستوالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و اجرای کار
صورتجلسه ی شماره 241 شورای هماهنگی تشکل ها