امروز 1396/06/28 ساعت 18:03
​نامه کانون سراسری به معاونت نظارت راهبردی در خصوص توقف اجرای پروژه های عمرانی به صورت سرجمع
​جوابیه نامه انجمن شرکتهای ساختمانی استان گیلان در خصوص ایرادات دستوالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و اجرای کار
صورتجلسه ی شماره 241 شورای هماهنگی تشکل ها