امروز 1397/05/23 ساعت 15:21

شرایط لازم جهت ثبت نام درانتخابات هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان

« شرایط لازم جهت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان »

1 ) ایرانی باشد.

2 ) مشهور به حسن شهرت باشد .

3 ) عضویت در هیئت مدیره یکی از شرکتهای پیمانکاری .

4 ) سابقه محرومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشد .

5  ) 35 سال تمام ، 3 سال عضویت در انجمن به اضافه 5 قرارداد با دستگاه اجرایی و ضمیمه تحویل قطعی .

6 ) 30 سال تمام ، 5 سال عضویت در انجمن به اضافه 5 قرارداد با دستگاه اجرایی و ضمیمه تحویل قطعی .

« مدارک لازم »

1-

دو قطعه عکس 4*3

2-

کپی شناسنامه

3-

کپی کارت ملی

4-

آخرین آگهی تغیرات شرکت

5-کپی عضویت شرکت در انجمن

6-

کپی قرارداد و تحویل قطعی 5 پروژه

7-

نامه درخواست به انجمن

  

 

 

 

  توضیح : به پرونده ها و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود .

زمان  ثبت نام 15/9/93 الی 30/9/93 می باشد . مکان انجمن شرکتهای ساختمانی  استان گلستان.

 

هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی

استان گلستان