امروز 1397/05/23 ساعت 15:20

مدارک عضویت در انجمن و اخذ گرید

1    چك ليست مدارك تشخيص صلاحيت
2    مدير عامل داراي مدرک تحصيلي ليسانس و سابقه کار مرتبط به مدت 36 ماه در 48 ماه اخير
3    مبلغ 7500000 ريال با بت حق عضويت در انجمن  به شماره حساب 3130378993
4    درخواست عضويت در انجمن به همراه نام کاربري و گذرواژه ساجات
5    در خواست شركت جهت اخذ پايه از سازمان
الف    تكميل فرم 100 به پيوست:
1    صورتجلسه مجمع عمومي آخرين تغييرات ونقل وانتقال سهام ممهمور به مهر وامضاء شركت
2    كپي روزنامه رسمي تاسيس شركت ممهمور به مهر وامضاء
3    کپي روزنامه هاي تغييرات
4    كپي برابر اصل اساسنامه شركت0 ممهمور به مهر وامضاء
5    كپي برابر اصل اظهار نامه شركت0 ممهمور به مهر وامضاء
ب    تكميل فرم 200 به پيوست:
1    كپي برابر اصل مدارك تحصيلي ممهمور به مهر وامضاء شرکت

كپي شناسنامه وتصوير كد ملي اعضاء هئيت مديره  و  سهامداران شركت)فرمت استانداري)
پ    تكميل فرم 300 به پيوست:
1    مستندات اسنادبيمه به همراه گواهي كارمرتبط باآن(حد اقل 36 ماه در 48 ماه اخير) ممهمور به مهر وامضاء
ت    تكميل فرم 400 به پيوست:
ث    تكميل فرم 500 به پيوست:
1    اظهارنامه منتهي به سال جاري ممهمور به مهر وامضاء يا تعهد عدم دارا بودن اظهارنامه مالياتي
ج    تكميل فرم 600 0

به همراه یک نسخه کپی از مدارک فوق