امروز 1397/06/28 ساعت 13:23

بخشنامه ها

 

100/80776نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز1391/10/11جبران آثار قیمت ارز.pdf
100/93930شاخص قطعی سه ماهه اول و دوم سال 911391/11/09قطعی 1 و2 سال 91.pdf
100/93929نرخ فولاد و سیمان سال سه ماهه اول و دوم911391/11/09فولاد و سیمان1و2 سال91.pdf
100/68118دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبودکیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها1391/08/21100-68118.pdf
 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390 100-59406.
 شاخص های موقت سه ماه اول و دوم سال 1391 100-59402.
100/59406نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 13911391/07/25100-59406.
 
 شاخص های موقت سه ماه اول و دوم سال 1391 
 100-59402
100/59406نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 13911391/07/25100-59406.
100/59402شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 911391/07/25100-59402
  دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل  100-34643-91-5-1
  نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 90  100-34631
  شاخص های قطعی تعدیل دوره سوم و چهارم سال 90  100-44476 90-6-4.
 100-4447690-6-4 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 90 1391/06/04 100-44476
 100-34643-91-5-1 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل 1391/05/01 100-34643-91-5-1.
 100-34631 91-5-1 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 90 1391/05/01 100-34631 91-5-1.
 100-34628-91-5-1 شاخص های تعدیل دوره سه ماهه اول و دوم 90 1391/05/01 100-34628-91-5-1.
 H45736T252217 تعيين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بعنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در fib 22/12/1390 H45736T252217.pdf
 20/110404 دستور العمل مبلغ ظزفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ،ارزیابی کیفی و ارجاع کار 1390/11/25 20-110404
  شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن 1390/09/23 04sharayet khososi peyman.pdf
  شرایط عمومی اجری کارهای رشته راه ،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 1390/09/23 03peyman.pdf
  اجرای کارهای راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن 1390/09/23 02movafegatnameh.pdf
  انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن 1390/09/23 01bakhshnameh.pdf
  فهرست بهای تجمیع شده رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 13900923 05fehrest tajmih shodeh.pdf
 100-31395 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران 26/04/1389 100-31395
 H45434T297489 آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 16/01/1390 H45434T297489.pdf
 14/04/1388 اصلاحيه آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران (تصويب‌نامه شماره 48013 /ت 23251ه‍) 14/04/1388 K40341T78542.pdf
 15186GhanoonAsasnamehShekayaat قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات 16/01/1390 15186GhanoonAsasnamehShekayaat.pdf
 16913 چگونگی برخورد با مودیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی 1390/04/27 peyvast 16913 - bakhshnameh bakhshodegi jarayem.pdf
 1460 تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده 1389/07/10 peyvast 16913 - bakhshnameh bakhshodegi jarayem.pdf
100/12977شاخص های موقت دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 13891390/02/27100-12977.
 00 مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران 1390/02/03 VahdatRaviehPaymankaran900203.pdf
 109559/ف/22 تجزيه بهاي فهرست‌هاي پايه (نسخه 1389) 25/12/1389 AnalyzeFehrestBaha89.pdf
 100/98795 شاخص قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم 89 20/11/89 100-98795.
  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 26/7/89 2.
 100/47707-2  89/6/27 100-47707_2.
 31391/100 تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاور 26/4/89 100-31391
 31393/100 فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاور 26/4/89 100-31393.
 31390/100 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاور در زمینه تدوین ضوابط،معیارها و استانداردها 26/4/89 100-31390.
 31392/100 دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاور 26/4/89 100-31392.
 31396/100 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم 88 26/4/89 100-31396.
 31397/100 شاخص قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 88 26/4/89 100-31397.
 31395/100 تغيير در حوزه تعريف رشته‌هاي ماده (6) آيين‌نامه و اصلاح جداول آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هيات محترم وزيران 26/4/89 AYIIN NAMEH.pdf
 106466-k100 دستور العمل تعدیل حق الزحمه خدمات طرح و توسعه عمران،حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها 6/11/88 K100-106466.pdf
 106465-m100 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات طرح و توسعه عمران(جامع)ناحیه 6/11/88 M100-106465.pdf
 faq880615 پاسخ پرسشهای مطرح شده درباره قانون برگزاری مناقصات 17/11/1383 MonaghesatFAQ880615.pdf
 106470-100 تعرفه خدمات نقشه برداری 6/11/88 Topo100-106470.pdf
 k40341t78542 اصلاحیه آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران 14/4/88 K40341T78542.pdf
 h23251t48013 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری 11/12/81 ayin name.pdf
 35934-44695 حد نصاب معاملات (مناقصه، مزايده،....)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 138 22/3/89 44695-35934.