امروز 1397/05/23 ساعت 15:20

ضرورت حرکت به سمت نانوتکنولوژی در بخش بتن

رئیس مرکز تحقیقات بتن ایران گفت: حرکت به سمت نانوتکنولوژی بتن ضروریاست.
مصطفی احمدوند در کارگاه آموزشی بتن با موضوع تغییرات پارادایمدانش تکنولوژی بتن و بتن‌های عصر نوین در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: بایدبه سمت نانوتکنولوژی بتن روی آورد و با دید تئوری به بتن نگاه کرد. وی با بیاناینکه جامعه جهانی به صورت شبکه‌ای شده و زمان و مکان سقوط کرده است، افزود: انسان‌ها سازمان‌های خود را بر مبنای شناخت خود از علم، دانش و فناوری حاکم برجامعه خود ساخته و خودشان را فعالانه در خلق محیط اطراف تاثیرگذار می‌دانند.
رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اظهار داشت: از وجود دانشجویان ارزشمنددر دانشگاه‌ها باید بهره‌مند شویم. عسکر جانعلی‌زاده استفاده از ظرفیت ارزشمنددانشجویی را از جمله رویکرد اصلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برشمرد و تصریح کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از دانشجویان خلاق و نخبه که در زمینه پیشبردفعالیت‌های علمی دانشگاه تلاش کنند حمایت می‌کند.
دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهعمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در این کارگاه آموزشی طی سخنانی اظهارداشت: هیچ ایستگاهی بهتر از دانشگاه وجود ندارد که به همه شبهات دانشجویان پاسخگوباشد. یاسر گلی با تقدیر از رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: کارگاه‌های آموزشی بتن باید به صورت ماهانه برگزار شود.
در این همایش ازبرگزیدگان مسابقات بتن اعم ازIBBT، تیمfbs87 از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ونیز از تیم پارت از دانشگاه علمی و کاربردی که به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسبکرده‌اند با اهدای جوایزی تقدیر شد.