امروز 1397/05/23 ساعت 15:21

 

1    چك ليست مدارك تشخيص صلاحيت
2    مدير عامل داراي مدرک تحصيلي ليسانس و سابقه کار مرتبط به مدت 36 ماه در 48 ماه اخير
3    مبلغ 7500000 ريال با بت حق عضويت در انجمن  به شماره حساب 3130378993
4    درخواست عضويت در انجمن به همراه نام کاربري و گذرواژه ساجات
5    در خواست شركت جهت اخذ پايه از سازمان
الف    تكميل فرم 100 به پيوست:
1    صورتجلسه مجمع عمومي آخرين تغييرات ونقل وانتقال سهام ممهمور به مهر وامضاء شركت
2    كپي روزنامه رسمي تاسيس شركت ممهمور به مهر وامضاء
3    کپي روزنامه هاي تغييرات
4    كپي برابر اصل اساسنامه شركت0 ممهمور به مهر وامضاء
5    كپي برابر اصل اظهار نامه شركت0 ممهمور به مهر وامضاء
ب    تكميل فرم 200 به پيوست:
1    كپي برابر اصل مدارك تحصيلي ممهمور به مهر وامضاء شرکت

 

كپي شناسنامه وتصوير كد ملي اعضاء هئيت مديره  و  سهامداران شركت)فرمت استانداري)
پ    تكميل فرم 300 به پيوست:
1    مستندات اسنادبيمه به همراه گواهي كارمرتبط باآن(حد اقل 36 ماه در 48 ماه اخير) ممهمور به مهر وامضاء
ت    تكميل فرم 400 به پيوست:
ث    تكميل فرم 500 به پيوست:
1    اظهارنامه منتهي به سال جاري ممهمور به مهر وامضاء يا تعهد عدم دارا بودن اظهارنامه مالياتي
ج    تكميل فرم 600 0

 

به همراه یک نسخه کپی از مدارک فوق

 

 

 

فرم های 100 الی600

موضوع اساسنامه شرکتهای پیمانکار

رشته های تحصیلی مجاز

فرم امتیاز کار های انجام شده

 

*در صورت هرگونه سوال هر روزه از ساعت 8 الی 14  با شماره تلفن01732533511 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید*