امروز 1397/06/28 ساعت 13:45

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیات مدیره - مهندس سید حامد علویان - مدیر عامل شرکت اطلس پی شمال

نایب رئیس هیات مدیره -مهندس جواد باقری   - مدیر عامل شرکت گرگان سرا زیبا

دبیر انجمن- مهندس علی بهرامعلی نژاد - مدیر عامل شرکت ابنیه گستر کتول

خزانه دار-مهندس ابراهیم نوشک- مدیر عامل شرکت احداث پی سازه

عضو هیات مدیره- مهندس نادر باباجانی- مدیر عامل شرکت بند آب سازه خزر

عضو هیات مدیره- مهندس علی پاکنژاد- مدیر عامل شرکت فن آوران ارتباط شفیق

عضو هیات مدیره- مهندس حمید دانشورنیا- مدیر عامل شرکت آذر گستر گلستان

 

بازرسان:

بازرس اصلی -مهندس سجاد نجفی- مدیر عامل شرکت آباد طرح خزر

بازرس اصلی -مهندس سید نوید چلنگر- مدیر عامل شرکت مهندسی ساختمان امین گلستان