امروز 1397/06/28 ساعت 13:23

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

1-اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی

6- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش

7- دستورالعمل (1)  مسابقه رای برتر

8-دستورالعمل (2) درج اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورتجلسه هیات تشخیص و حل اختلاف

9-دستورالعمل (3) در خصوص مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی کارگران

10-دستورالعمل (4) در خصوص ماده 148 قانون کار

11- دستورالعمل (5) در خصوص رابطه سه سویه کار( پیمان دهنده ، پیمانکار، کارگر)

12- دستورالعمل (6) در خصوص خارج نمودن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی نمودن آنها در مواردی که خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه حضور ندارند که سبب اطاله دادرسی می گردد

13-دستورالعمل (7) در خصوص مفهوم ، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی

14- دستورالعمل (8) در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه

15-دستورالعمل (9) در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش

16-دستورالعمل (10)  فرایند دادرسی مراجع حل اختلاف در خصوص  اعتبار امر مختوم

17-دستورالعمل (11) در خصوص  نمونه فرم قرارداد کار

18-دستورالعمل (12) در خصوص شاخص های ارزیابی و بررسی پرونده های مراجع حل اختلاف توسط تیم خودارزیابی

19- دستورالعمل (13) روابط کار در خصوص نگهداری سوابق و بایگانی پرونده های مراجع حل اختلاف

20- دستورالعمل (14) روابط کار در خصوص تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه

21- دستورالعمل (15) روابط کار در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری

22- دستورالعمل (16) روابط کار در خصوص نمونه آیین نامه انضباط کار

23- دستورالعمل (17) روابط کار در خصوص ترک کار

24- دستورالعمل (18) روابط کار در خصوص تبصره یک ماده 27 قانون کار

25- دستورالعمل (19) روابط کار در خصوص نحوه تایید پیمان های دسته جمعی کار

26-دستورالعمل ماده 26 قانون کار

27-دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار موضوع بند ب ماده 112

28-دستورالعمل موضوع ماده 4 آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191

29- دستورالعمل اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه

30-دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری

31- دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار

32- دستورالعمل صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف

33- دستورالعمل مربوط به مقررات حاکم بر روابط استخدام کارکنان بخش دولت مورخ 8/4/88 این اداره کل