امروز 1397/06/28 ساعت 13:34

تصویب نامه ها

تصویب نامه ها

* مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
* تصویب نامه در خصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191

*  تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی

*  تصویب نامه راجع به تمدید مدت آئین نامه اجرایی ماده 191 –معافیت کارگاه کمتر از 10 نفر از قانون کار

*  افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف

* تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران مصوب 2/5/84

* تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 15/12/84 در خصوص پیمانکاران