امروز 1397/05/23 ساعت 15:22

آیین نامه ها و مواد اصلاحی آنها

آیین نامه ها و مواد اصلاحی آنها

33- آئین نامه انتخاب اعضای هیئت تشخیص

34-آئین نامه انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف

35-آئین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و غیره

36-آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

37-اصلاح ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار

38-آئین نامه انضباطی کارآموزی توام با کار

39-آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164

40-آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166

41-آئین نامه چگونگی مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود موضوع ماده 190

42-آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191

43- آئین نامه اجرایی ماده 191

44-آیین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما کارگاههای به میزان 5 نفر

45- آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت