امروز 1397/06/28 ساعت 14:05

قوانین و ضوابط وزارت متبوع

قوانین مرتبط با وزارت متبوع
 

1-آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

2-سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور

23-قانون نظام صنفی کشور

24-منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

27-قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

28-مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد

28-قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

30-شمول قانون مدیریت و خدمات کشوری

31- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش

32- مقررات اصلاحی و تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل و آئین نامه انضباط کار در کارگاه ، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار

33-آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

34-قرارداد کارآموزی توام با کار

35-قانون تاسیس دهیاری ها خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377 36- قانون جامع حمایت از معلولان

36-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

37-  قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی