امروز 1397/06/28 ساعت 14:20

قوانین

- قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

- قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران

- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

- قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

- قانون ایجاد شهرهای جدید

- قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353

- قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351

-قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

- قانون برگزاری مناقصات

- وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها )

- قانون تملک آپارتمانها

- آپارتمان نشینی و حقوق قانونی و حوزه مسئولیت ها

- ضوابط ملی آمایش سرزمین