امروز 1397/06/28 ساعت 13:50

تاریخچه انجمن استان

تاریخچه انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان از 19/12/79 تا کنون
ضرورت تشکیل انجمن صنفی و ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان از بدو تشکیل استان احساس شد و در قالب هیئت موسس شکل گرفت و مراحل قانونی ثبت را در اداره کل کار و امور اجتماعی براساس اساسنامه تیپ (مثل سایر استانها)آماده گردیده و در همان آغاز کار به همت انجمن گلستان اولین همایش توانمندیهای فنی استان با همکاری سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید و شرکت استاندار و معاونت عمرانی استانداری ، ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت باعث معرفی انجمن به نهادها و سازمان های مستقر در استان گردید تا اینکه با دعوت از شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان که عضو انجمن را پذیرفته بودند در تاریخ 21/2/1378اولین انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن با شرکت 54 عضو و با نظارت نماینده اداره کار و امور اجتماعی برگزار و آقایان به شرح زیر انتخاب گردید.
1 - آقای مهندس عبد الصالح مزیدی           رئیس هئیت مدیره
2- آقای مهندس کاظم نادری            دبیر
3- آقای مهندس فرامرز تحمیدی          نائب رئیس
4- آقای مهندس صفر علی تیماج          خزانه دار
5- آقای پرویز کمانگری            عضو هئیت مدیره
6- آقای احمد اختر کاوان            عضو علی البدل
7- آقای مهندس تورج رضائی              عضو علی البدل
8- آقای مهندس عبد المجید قزلجه              عضو علی البدل
در تاریخ 16/5/78 انجمن به شماره 106 در اداره کل کار استان به ثبت رسید.
هئیت مدیره بر اساس اساسنامه هفته ای یک بار جلسات خود را بر گزار نموده اند که در یکی از جلسات آئین نامه اجرایی جلسات انجمن در 5 ماده تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و در مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 24/7/88 برگزار گردید بودجه سالنامه انجمن(78)و منابع درآمدی آن بتصویب مجمع عمومی رسیدودر تاریخ 7و8 آذر 78 انجمن نو پای گلستان اولین سمینار ادواری را با شرکت نماینده ولی فقیه در استان و استاندارو کلیه انجمن های استانهابا شکوه تمام ،توام با نمایشگاه مصالح ساختمانی برگزار نمود . از فعالیت دیگر انجمن اخذ مجوز نشریه (آبادگران گلستان) در تاریخ 30/8/78 میباشد که از آن تاریخ تا کنون بصورت فصلنامه منتشر می گردد همچنین در تاریخ29/10/78 در انتخابات کانون سراسری آقای پرویز کمانگری نماینده انجمن بعنوان عضو اصلی کانون انتخاب گردید انجمن از بدو تاسیس تا کنون مجمع عمومی سالیانه را بطور مرتب و مجمع عمومی فوق العاده را بنا به ضرورت برگزار نموده است و اعضا هئیت مدیره در دور دوم در سال 1381 به شرح ذیل انتخاب گردیده اند.
1- آقای مهندس حمید وثوق                      رئیس هئیت مدیره
2- آقای مهندس مهران فدوی              نائب رئیس
3- آقای مهندس سید مجید حسینی              خزانه دار
4- آقای مهندس پرویز کمانگری             دبیر
5- آقای مهندس یعقوب تند کار                 عضو هئیت مدیره
در حال حاظر ترکیب هئیت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان در دوره سوم به شرح ذیل میباشد.
1-آقای مهندس بهزاد شهریاری                رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس احمد اختر کاوان              نائب رئیس
3- آقای مهندس سید امیر اقبال امیر کیائی خزانه دار
4-آقای مهندس محمد نیکخوامیری  عضو هیئت مدیره
5-آقای مهندس یعقوب تندکار  دبیر انجمن
6-آقای مهندس سید مجید حسینی عضو علی بدل
7-آقای مهندس تورج رضائی بازرس اصلی
8-آقای مهندس محمد رضا برادران  بازرس علی بدل   
در دوره چهارم هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان به شرح زیر می باشد
 
1-آقای مهندس احمد اختر کاوان                رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس تورج رضایی              نائب رئیس
3- آقای مهندس محمد باقر جمال لیوانی خزانه دار
4-آقای مهندس سید نور الله رضی  دبیر انجمن
5-آقای مهندس حجت زیادلو  نائب دبیر انجمن
6-آقای مهندس بهزاد شهریاری  عضو هیئت مدیره
7-آقای مهندس شیخ نظری  عضو هیئت مدیره
8-آقای مهندس علی پاکنژاد عضو علی بدل
9-آقای مهندس نظری مهر عضو علی بدل
10-آقای مهندس جواد باقری بازرس اصلی
11-آقای مهندس مانی محمدی منش           بازرس علی بدل   
باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 13/8/87 مجمع عمومی و 2/5/88 هیات مدیره تا تاریخ 13/8/90 به شرح زیر می باشد.

-آقای مهندس محمد باقر جمال لیوانی        رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس تورج رضایی             نائب رئیس
3- آقای مهندس حجت زیادلو خزانه دار
4-آقای مهندس علی پاکنژاد  دبیر انجمن
5-آقای مهندس سید نور الله رضی  عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس بهزاد شهریاری  عضو هیئت مدیره
7-آقای مهندس نظری مهر  عضو هیئت مدیره
باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 13/8/87 مجمع عمومی و 17/1/89 هیات مدیره تا تاریخ 13/8/90 به شرح زیر می باشد.

-آقای مهندس محمد باقر جمال لیوانی رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس تورج رضایی نائب رئیس
3- آقای حجت زیادلو خزانه دار
4-آقای مهندس سید نور الله رضی دبیر انجمن
5-آقای مهندس عبدالرضا شیخ نظری عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس بهزاد شهریاری عضو هیئت مدیره
7-آقای مهندس نظری مهر عضو هیئت مدیره

باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 13/8/87 مجمع عمومی و 23/4/89 هیات مدیره تا تاریخ 13/8/90 به شرح زیر می باشد.

-آقای مهندس محمد باقر جمال لیوانی رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس تورج رضایی نائب رئیس
3- آقای مهندس محمد علی نظری مهر خزانه دار
4-آقای مهندس سید نور الله رضی دبیر انجمن
5-آقای مهندس عبدالرضا شیخ نظری عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس بهزاد شهریاری عضو هیئت مدیره
7-آقای حجت زیادلو عضو هیئت مدیره
8-آقایان جواد باقری و محمد حسن قندهاری بازرسان اصلی

باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 8/8/89هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 13/8/87 مجمع عمومی و 14/2/90 هیات مدیره تا تاریخ 13/8/90 به شرح زیر می باشد.

-آقای مهندس محمد باقر جمال لیوانی رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس عبدالرضا شیخ نظری نائب رئیس
3- آقای مهندس محمد علی نظری مهر خزانه دار
4-آقای مهندس تورج رضایی دبیر انجمن
5-آقای مهندس سید نور الله رضی عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس بهزاد شهریاری عضو هیئت مدیره
7- آقای مهندس سید امیر اقبال امیر کیائی عضو هیئت مدیره
8-آقایان جواد باقری و محمد حسن قندهاری بازرسان اصلی
9-آرش جوادی بازرس علی البدل

باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 8/8/89هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 14/10/90 مجمع عمومی  تا تاریخ 14/10/93 به شرح زیر می باشد

1-آقای مهندس نادر باباجانی رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس اسماعیل مقصودلو نائب رئیس
3- آقای مهندس علی اکبر جلالی خزانه دار
4-آقای مهندس سید حامد علویان دبیر انجمن
5-آقای مهندس سید نور الله رضی عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس علی پاک نژاد عضو هیئت مدیره
7- آقای مهندس جواد باقری نودیجه عضو هیئت مدیره

8-آقای مهندس محمد رضا شکیبا عضو علی البدل هیئت مدیره
9-آقای مهندس علی بهرامعلی نژادعضو علی البدل هیئت مدیره
10-آقایان حسین تجری و علی اکبر گرزین بازرسان اصلی
11-محمد حسن قندهاری بازرس علی البدل

باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 8/8/89هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 1/5/91 مجمع عمومی  تا تاریخ 14/10/93 به شرح زیر می باشد

1-آقای مهندس نادر باباجانی رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس
سید حامد علویان  نائب رئیس
3- آقای مهندس علی اکبر جلالی خزانه دار
4-آقای مهندس 
اسماعیل مقصودلو دبیر انجمن
5-آقای مهندس سید نور الله رضی عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس 
محمد رضا شکیبا عضو هیئت مدیره
7- آقای مهندس جواد باقری نودیجه عضو هیئت مدیره

8-آقای مهندس علی بهرامعلی نژادعضو علی البدل هیئت مدیره
9-آقایان علی اکبر گرزین و سام مقصودلو بازرسان اصلی
10-آقای مهدی بهشتی بازرس علی البدل

باستناد ماده 131 قانون کار وآئین نامه مصوب 8/8/89هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 19/4/92 مجمع عمومی  تا تاریخ 14/10/93 به شرح زیر می باشد

 

1-آقای مهندس نادر باباجانی رئیس هئیت مدیره
2-آقای مهندس
سید حامد علویان  نائب رئیس
3- آقای مهندس مهندس علی بهرامعلی نژاد خزانه دار
4-آقای مهندس علی اکبر جلالی
 دبیر انجمن
5-آقای مهندس اسماعیل مقصودلو عضو هیئت مدیره
6-آقای مهندس 
محمد رضا شکیبا عضو هیئت مدیره
7- آقای مهندس جواد باقری نودیجه عضو هیئت مدیره

 

8-آقای سید زمان حسینی و مهدی بهشتی عضو علی البدل هیئت مدیره
9-آقایان رضا تمسکنی و مهدی بهشتی بازرسان اصلی
10-آقای علی پاکنژاد بازرس علی البدل

نتایج انتخابات مجمع عمومی  تاریخ 25/3/94 به شرح زیر می باشد.

اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیات مدیره - دکتر حمیدرضا شیخ نظری - مدیر عامل شرکت خانه گستر فراساز

نایب رئیس هیات مدیره -مهندس علی پاکنژاد   - مدیر عامل شرکت فن آوران ارتباط شفیق

دبیر انجمن- مهندس سید حامد علویان - مدیر عامل شرکت اطلس پی شمال

خزانه دار-مهندس ابراهیم نوشک- مدیر عامل شرکت احداث پی سازه

عضو هیات مدیره- مهندس نادر باباجانی- مدیر عامل شرکت بند آب سازه خزر

عضو هیات مدیره- مهندس جواد باقری نودیجه- مدیر عامل شرکت گرگان سرا زیبا

عضو هیات مدیره- مهندس علی بهرامعلی نژاد- مدیر عامل شرکت ابنیه گستر کتول

 

بازرسان:

بازرس اصلی -مهندس علی مزیدی- مدیر عامل شرکت پایدار بنای پارس

بازرس اصلی -مهندس سید نوید چلنگر- مدیر عامل شرکت مهندسی ساختمان امین گلستان