امروز 1397/05/23 ساعت 15:20

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست ؟

شاسا ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گردد چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در...

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گرددچگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد. مجریان مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی وملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان گواهی مهندس ناظر و تأییدیه های لازم در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار دهند یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایرمراجع صدور پروانه ساختمان برای پایان کار قرارداد می‌شود.
-2هزینه های خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه پروانه ساختمانی دریافت می دارند همراه با نقشه های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینماید مطلع شود. ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد. شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی کهبه موجب این آئین نامه بر عهده مالک – ناظر – مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل درطرح و اجرای ساختمان نهاده شده به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس ازابلاغ این آئین نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می کنند در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار

* 1-کپی شناسنامه
* 2-کپی کارت ملی
* 3-کپی سند مالکیت

مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی

* 1-تحویل دفترچه اطلاعات وپیش نویس شناسنامه فن و ملکی تکمیل شده
* 2-تسویه حساب با امور مالی
* 3-بازدید از ساختمان بمنظور ارزیابی ساختمان از نظارت مهندس ناظر و کیفیت اجرا
* 4-تهیه تنظیم و تحویل شناسنامه فنی و ملکی به مالک یا نماینده قانونی

مبلغ هزینه یا تعرفه دریافتی ساختمان های آجری فلزی بتونی

نکته 1: تعرفه براساس سال پایان کار محاسبه می گردد